Obchodné podmienky portálu šroten.sk

 

 1. Tieto Obchodné podmienky upravujú pravidlá používania internetových stránok www.sroten.sk., podmienky registrácie a využívania služieb ako aj ostané služby, ktoré ponúkajú svojim zákazníkom a používateľom.
 2. SROTEN.sk je internetový portál, zameraný na sprostredkovanie predaja náhradných dielov osobných automobilov.
 3. Stránky sú  prevádzkované spoločnosťou HANDS Company s.r.o.
 4. Stránky umožňujú bezplatne zverejňovať a vyhľadávať ponuky náhradných dielov súkromných osôb a podnikateľských subjektov, ďalej len užívateľov. 
 5. Stránky umožňujú bezplatne vytvárať dopyty na náhradné diely registrovaným užívateľom, určené iba na spárovanie s ponukou o ktorej bude dopytujúci užívateľ informovaný SMS správou.
 6. Ponuky budú zverejnené na portáli SROTEN.sk neobmedzene, pokiaľ ich užívateľ nevymaže.
 7. Dopyty budú na portáli SROTEN.sk aktívne, pokiaľ ich užívateľ nevymaže.
 8. Užívateľ je povinný bezodkladne vymazať ponuku náhradného dielu, ktorý už nevlastní, alebo ho predal.
 9. Prevádzkovateľ iba sprostredkováva kontakt mezi predávajúcim a kupujúcim a nepreberá tak žiadne záruky za kvalitu, pôvod, dodanie, odobranie, zaplatenie alebo upotrebiteľnosť ponúkaných vecí.
 10. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných dát užívateľa uvedených v inzeráte, alebo získaných nelegálnym preniknutím do systému stránok treťou osobou. Užívateľ súhlasí s anonymným využitím registračných a štatistických údajov.
 11. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť užívateľov služieb SROTEN.sk ani za spôsob akým služby SROTEN.sk využívajú. Správca nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb serveru užívateľmi či tretími osobami.
 12. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku nebo v súvislosti s využívaním služieb SROTEN.sk. Nezodpovedá za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania služieb SROTEN.sk, alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.
 13. Prevádzkovateľ prehlasuje, že sa vedeniu služieb SROTEN.sk venuje a bude venovať s vynaložením maximálneho úsilia a s odbornou starostlivosťou, tak aby minimalizoval všetky prípadné riziká, ktoré by pri riadnom využívaní služby SROTEN.sk mohli vzniknúť užívateľom či tretím osobám.
 14. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo pozastaviť fungovanie Portálu aj bez predchádzajúceho upozornenia Registrovaných užívateľov.
 15. Prevádzkovateľ je oprávnený bez súhlasu užívateľov a aj bez ich predchádzajúceho oznámenia služby Serveru upravovať alebo inovovať.
 16.  Užívateľ súhlasí v zmysle zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti s tým, že prevádzkovateľ je oprávnený zasielať užívateľovi sms správy, obsahujúce informácie o registrácii a aktivácii konta a o informácie o ktoré požiadal pri vytvorení DOPYTU.
 17. Na Portál sa môže registrovať akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba. Využívanie služieb Portálu na zverejnenie ponuky je podmienené registráciou užívateľa.
 18. Predávajúci súhlasí, že Prevádzkovateľ internetových stránok www.sroten.sk môže jeho registračné konto kedykoľvek zrušiť v súlade s Obchodnými podmienkami aj bez predchádzajúceho súhlasu.
 19. Predávajúci ako dotknutá osoba poskytuje Prevádzkovateľovi svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, správou a archiváciou svojich osobných údajov a to predovšetkým čísla mobilného telefónu v zmysle zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „osobné údaje“) za účelom poskytovania a využívania služieb na internetových stránkach www.sroten.sk. a na marketingové účely.
 20. Predávajúci súhlasí s tým, aby Prevádzkovateľ tieto údaje spracovával a nakladal s nimi v súlade s ust. zákonom o ochrane osobných údajov. Predávajúci vyhlasuje, že ním uvedené údaje sú pravdivé.
 21. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť.